Systémy pro bytové domy

Špatná bezpečnostní situace trápí v současné době značné množství obyvatel bytových domů. Situace se zhoršuje s tím, jak přibývá bytů, které jsou pronajímány a jejichž majitelé, resp. pronajímatelé se o bezpečnost ostatních obyvatel v domě nestarají.   

Obyvatelé bytových domů nemají většinou vůbec pod kontrolou, kdo všechno má od jejich domu klíče, tj. kdo má do domu přístup. K výraznému zvýšení bezpečnosti v bytovém domě přispěje instalace systému kontroly vstupu a kamerového systému. Z hlediska přínosu pro bezpečnost považujeme systém kontroly vstupu za základní bezpečnostní systém, který by neměl chybět v žádném bytovém domě. Kamerový systém považujeme za doplňkový bezpečnostní systém, ale i ten doporučujeme všem bytovým domům, které si jej mohou dovolit.

Kromě těchto dvou systémů, kterými je dnes vybavena pouze menší část bytových domů, je zde ještě jeden – který naopak ve většině bytových domů nechybí. Je to tzv. el. vrátník (zvonkové tablo a bytové telefony). Přestože i el. vrátník má svůj význam pro bezpečnost, bývá jeho stav často dost špatný. V takových případech doporučujeme upgrade na nový digitální systém.

Přístupové systémy pro bytové domy

Je nazýván též čipový uzamykací systém, popř. někdy jej zákazníci poptávají i pod jinými názvy – např. čipové odemykání, čipové zámky, čipy k vchodovým dveřím, vstupní čipový systém,  apod. Všechny tyto názvy vyplývají ze skutečnosti, že k identifikaci se používají takřka výhradně RFID čipy a pro mechanické blokování přístupu se používají různé druhy samozamykacích zámků.

Systém kontroly vstupu pro bytový dům je schematicky znázorněn na následujícím obrázku:

Schéma zabezpečení

Pro systémy kontroly vstupu v bytových domech platí všechny obecné informace, uvedené sekci Systémy kontroly vstupu.

I pro bytové domy platí, že přístupové systémy pro bytové domy (čipový uzamykací systémy) se skládají ze tří základních částí, kterými jsou :

 • zařízení pro mechanické blokování přístupu - u vchodových dveří do bytových domů jsou to většinou el. ovladatelné samozamykací zámky
 • identifikační technologie – u vchodových dveří do bytových domů se používá nejčastěji některá z RFID čipových technologií
 • řídicí elektronika.

Dále proberme tyto části z hlediska specifik bytových domů.

Elektricky ovladatelné samozamykací zámky

Používají se většinou na všech vchodových dveřích bytového domu.

A to proto, že tyto zámky zajišťují automatické uzamčení dveří po každém dovření. To je samozřejmě obrovská výhoda. Téměř každý, kdo někdy bydlel v bytovém domě, si jistě vzpomene na opakované výzvy k uzamykání vchodových dveří, i na to, že tyto výzvy byly málokdy stoprocentně úspěšné.

Všechny samozamykací zámky, použité na vchodových dveřích bytového domu, musí být dle požárně bezpečnostních předpisů vybaveny z vnitřní strany tzv. panikovou klikou.  Paniková klika se liší od běžné kliky tím, že jejím zmáčknutím dveře odemkneme (tj. dojde k zatažení závory) a poté otevřeme. Volný odchod z bytového domu nesmí být omezován např. nutností použít čip.

Nejčastěji požívané jsou na vchodových dveřích bytových domů samozamykací zámky elektromechanické a samozamykací zámky elektromotorické.

Elektromechanické samozamykací zámky

Jsou typické tím, že z venkovní strany se u nich používá klika. Ta normálně není propojena s mechanismem zámku, takže jejím zmáčknutím není možno odemknout a tedy ani otevřít. Ke krátkodobému propojení venkovní kliky s mechanismem zámku dojde poté, co zámek obdrží elektrický impuls od čtečky čipů, anebo od bytového telefonu elektrického vrátníku. Na dobu několika sekund se tak propojí venkovní klika s mechanismem zámku a jejím zmáčknutím je pak možno dveře odemknout a otevřít.

Typickým představitelem této kategorie zámků jsou zámky Abloy EL-460, resp. Abloy EL-560. Tyto zámky se používají většinou s kováním Abloy Vassa, resp. s kováním Abloy SX-03/43.

Elektromotorické samozamykací zámky

Mají z venkovní strany kouli. Jak už napovídá jejich název, je základním prvkem těchto zámků elektromotorek, který zajišťuje odemčení – tj. zatažení závory. Zatažení závory (odemčení) by mělo u těchto zámků proběhnout dostatečně rychle – ve zlomcích sekundy. V opačném případě – když je zatahování závory pomalé - dochází často k poškozování zámku tím, že uživatelé se snaží otevřít dveře v době, kdy probíhá zatahování závory. To není pro životnost zámku příliš příznivé. Typickým příkladem kvalitních elektromotorických zámků (s rychlým zatažením závory) jsou Abloy EL-420, resp. Abloy EL-520. Používají se s kováním Abloy SX-08/48.

Méně používané elektricky ovládané samozamykací zámky

Mezi méně často používané typy zámků patří elektromagnety. Používají se nejčastěji elektromagnety s přídržnou silou 300 kg – např. zámek V3SR od firmy CDVI.

Jejich hlavní předností je vysoká spolehlivost, vyplývající ze skutečnosti, že prakticky neobsahují pohyblivé díly. Nevýhodou je jednak skutečnost, že většinou je nutné instalovat je na horní část dveří, což není optimální pro dveře, které nejsou dostatečně tuhé. (Z hlediska odolnosti proti násilnému otevření je vhodnější, když dveře „drží“ v místě, kam se dává běžný zámek – tj. v polovině své výšky.) Kromě toho – pro odemčení elektromagnetického zámku z vnitřní strany je většinou nutné použití tzv. odchodového tlačítka, což je trnem v oku některým specialistům na požární bezpečnost staveb, kteří striktně vyžadují panikovou kliku.

Samozavírače

Na závěr této části, věnované elektricky ovládaným samozamykacím zámkům upozorňujeme, že: aby se dveře mohly samy zamknout, musí se nejdříve zavřít. K tomu slouží samozavírač  (tzv. brano). Pokud dveře nejsou samozavíračem vybaveny, doporučujeme jeho instalaci. A doporučujeme volit raději výkonný samozavírač, který má dostatečnou výkonovou rezervu. Při použití slabého samozavírače je často ke spolehlivému zavírání nutné jeho nastavení na maximum, což má za následek bouchání dveří.

Čipová technologie

V čipových uzamykacích systémech jsou používány různé druhy RFID čipových technologií. (Pod pojmem čipová technologie rozumíme čipy a k nim příslušné čtečky.)  A tyto čipové technologie se významně liší úrovní bezpečnosti. Ta závisí především na tom, nakolik snadné je zhotovení kopie čipu.

Problematika výběru vhodné RFID čipové technologie je obecně popsána v sekci Systémy kontroly vstupu/Identifikační technologie.​

U bytového domu vezměte prosím v úvahu ještě tato doporučení:

 • Kterou čipovou technologii vybrat? Ohlédneme-li se za minulostí, vidíme, že každá čipová technologie byla posléze překonána. Téměř s jistotou lze říci, že jednou budou překonané i ty dnes nejmodernější technologie, které se jeví v současnosti jako nepřekonatelné.
 • Samotná skutečnost, že určitá čipová technolgie byla překonána (tj. je známo, jak vytvořit kopii čipu), neznamená, že už nemůže být použita u vchodových dveřích bytového domu. Bezpečnost bytového domu začíná být významně ohrožena až tehdy, když služba kopírování čipů je běžně dostupná v zámečnictvích apod. A k takovému stavu je od překonání čipové technologie ještě dost dlouhá cesta.
 • Kopírování čipů v některých zámečnictvích už je dnes bohužel nabízeno u technologie EM Marin. Proto doporučujeme čipovou technologii EM Marin už v nových instalacích nepoužívat. (A doporučujeme také vyhnout se takovým dodavatelům, kteří čipovou technologii nespecifikují. Popř. ji „specifikují“ jen nic neříkajícím obecným názvem RFID čip apod. Většinou se v těchto případech jedná o čipy EM Marin.)
 • Na druhé straně - překonanou technolgii Mifare (čtení UID) není zatím dle našeho názoru nutné zavrhovat, protože nevíme o tom, že by byla někde v ČR komerčně dostupná služba kopírování těchto čipů.
 • Pokud ale chcete problém s možností kopírováním čipů odsunout do co nejvzdálenější budoucnosti, pak si jednoznačně vyberte dosud nepřekonanou čipovou technolgii i-Class SE.
 • Pro snadnější práci s čipy je vhodné, když čipy jsou opatřeny čísly. Číslování čipů by mělo být provedeno takovým způsobem, aby číslo zůstalo čitelné pokud možno po celou dobu užívání čipu.

Řídicí elektronika

Obecné zásady pro výběr řídicí elektroniky jsou uvedeny v sekci Systémy kontroly vstupu/Řídicí elektronika.​​

U bytového domu vezměte prosím v úvahu ještě tato doporučení:

 • Jednotlivé prvky čipového uzamykacího systému musí být propojeny kabelovým rozvodem. Pokud je to možné, je vhodné páteř kabelového rozvodu zhotovit v prvním podzemním podlaží, kde bývají i ostatní rozvody. Z této páteře jsou pak realizované odbočky k jednotlivým dveřím,  přičemž snahou by mělo být, aby ve vestibulu domu u vchodových dveří byl kabelový rozvod z estetických důvodů minimalizován. Centrální jednotku, ke které se připojuje počítač, jakož i napájecí zdroj se záložním akumulátorm je vhodné umístit do kanceláře, technické místnosti apod.
 • Čipový uzamykací systém by měl být schopen pracovat nějaký čas i při výpadku sítě. Proto se používají zálohované napájecí zdroje s bezúdržbovým akumulátorem, které jsou schopné zajistit provoz i při mnohahodinovém výpadku sítě (běžně 24 hodin a více).
 • A jakou řídicí elektroniku si vybrat? Ve většině bytových domů není potřeba více než 1.000 čipů. Pro tyto případy  doporučujeme řídicí elektroniku Satel ACCO, pro její cenovou výhodnost při velmi dobré kvalitě. (Dáváme na ni záruku 3 roky.) Pro bytové domy, které požadují značkovou elektroniku, anebo potřebují více než 1.000 čipů, navrhujeme řídicí elektroniku Siemens SiPass Entro.

Uvažujete o zřízení čipového uzamykacího systému ve Vašem bytovém domě?
Rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci a bezplatně zpracujeme nabídku.

Kamerový systém pro bytový dům

Pro bytové domy navrhujeme většinou systémy s HD-SDI kamerami, poskytujícími rozlišení Full HD – podrobněji viz. Kamerové systémy.

Při aplikaci kamerových systémů v bytových domech je třeba vzít v úvahu dvě důležité skutečnosti:

 • Ta první je technického charakteru. Základem bezpečnostního kamerového systému v bytovém domě jsou vždy kamery, snímající zevnitř všechny vchodové dveře (snímají přicházející osoby). Je třeba, aby k tomu určené kamery měly dostatečné rozlišení (Full HD), ale nejen to. Protože vchodové dveře do bytových domů jsou ve většině případů prosklené, je třeba volit takové kamery, které jsou schopné snímat scénu s extrémním rozsahem jasů a zpracovat ji do kvalitního obrazu. To je pro běžné kamery velmi obtížná situace, se kterou se neumějí vypořádat. Je třeba zvolit kamery, vybavené technologií, označovanou jako WDR (Wide Dynamic Range). A protože někteří dodavatelé v tomto ohledu bezostyšně klamou, doporučujeme vyžádat si od potenciálního dodavatele provedení kamerové zkoušky – a to pokud možno v takové denní době, kdy jsou podmínky nejméně příznivé - tj.  když slunce svítí proti příslušným dveřím. (Nejhorší situace bývá u dveří západních a východních, protože slunce je nízko.) Tím, že si necháte ukázat obrázek kamer před jejich objednáním, předejdete možnému zklamání.

Ostatně jedním z důvodů, proč navrhujeme kamerové systémy v bytových domech převážně s HD-SDI kamerami je právě skutečnost, že kamery HD-SDI, vybavené účinnou technologií WDR jsou vcelku běžně dostupné. U kamer IP tomu tak není. IP kamer s účinnou technologií WDR na trhu mnoho není a ty které jsou, jsou drahé.​​

 • Ta druhá skutečnost, na kterou by se při přípravě kamerového systému v bytovém domě nemělo zapomenout, není z technické oblasti, ale spíš z oblasti platné legislativy, přesněji řečeno z oblasti výkladu platné legislativy.

Je potřeba vzít v úvahu, že je zde Úřad na ochranu osobních údajů´(ÚOOÚ). A ten si nějak vykládá Zákon na ochranu osobních údajů. O tom, zda správně či špatně, nechť se přou právníci. Pokud se nechcete s ÚOOÚ dostat do sporu, prostudujte si výklad ÚOOÚ ke kamerovým systémům v bytových domech, který najdete na stránkách:

http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=9175

nebo

http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=9690

Zjednodušeně řečeno se tam dozvíte zhruba toto: kamerový systém byste měli zaregistrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů. Registrace se provádí na formulářích Úřadu, které najdete na stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Abyste systém zdárně zaregistrovali, budete muset prohlásit, že s instalací souhlasí všichni členové SVJ (BD). Dokládat souhlas při registraci nemusíte – to až při případné kontrole.

Uvažujete o zřízení kamerového systému ve Vašem bytovém domě?
Rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci a bezplatně zpracujeme nabídku.

El. vrátník  pro bytový dům

Je-li dům vybaven starým špatně fungujícím el. vrátníkem, doporučujeme jeho rekonstrukci – výměnu tabla i domovních telefonů za nové digitální. Protože digitální technologie je mnohem méně citlivá na kvalitu a provedení kabelového rozvodu, bývá takováto rekonstrukce téměř vždy úspěšná – i v případech, kdy stará kabeláž není v dobrém stavu. Kvalita zvuku je velmi dobrá.  Pokud se rekonstrukce el. vrátníku spojí s realizací čipového uzamykacího systému,  je v některých případech vhodné instalovat čtečku čipového systému do zvonkového tabla.

Při výběru vhodného typu el. vrátníku je dobré vybrat takového výrobce, jehož pozice na trhu a tradice dává záruku, že v případě potřeby dodá třeba ještě za několik let potřebný díl pro opravu zvonkového tabla apod. Takovým výrobcem je např. italský Videx, jehož prvky dodáváme a instalujeme.​​

Firma je prověřena
Národním bezpečnostním úřadem

Logo NBU

Firma je registrována
Česku asociací pojišťoven

Logo CAP

Firma je členem
​Cechu el. požární signalizace

Logo Cechu EPS​​​​